OGÓLNOPOLSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"Poznaj Zapory Wodne w Polsce"

Kontakt Home  
 


REGULAMIN
    

Zapora wodna to bariera przegradzająca dolinę rzeki w celu spiętrzenia wody (betonowe lub żelbetowe), które służą do ochrony przeciwpowodziowej, rezerwowania i pozyskania wody oraz celów rekreacyjnych. Różnicę poziomu wody przed i za zaporą wykorzystuje się w elektrowniach wodnych do wytwarzania energii elektrycznej. Zazwyczaj elektrownie takie produkują energię elektryczną w dzień, gdy zapotrzebowanie jest na nią najwyższe, a w nocy wykorzystują nadmiar mocy, uzupełniają wodę  w zbiorniku pompując ją ze zbiornika u podstaw zapory.

 

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z zaporami (elektrowniami wodnymi) w Polsce.
   
 2. Odznaka posiada 3 stopnie:

                    
brązowy                                                                                                 srebrny


złoty

 1. Minimalna ilość zwiedzonych, na poszczególne stopnie odznaki wynosi:
  na stopień brązowy – 10
  na stopień srebrny – 15
  na stopień złoty – 20
  obowiązkowo należy podać następujące dane zwiedzanej zapory wodnej: na jakiej rzece jest posadowiona, wysokość i długość zapory , konstrukcję wykonania zapory oraz  datę oddania do użytku.
   
 2. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
   
 3. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą  ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
   
 4. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
   
 5. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
   
 6. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres:
  Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
   
 7. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
   
 8. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
   
 9. Obiekty proponowane do zwiedzania  na terytorium Polski, są wymienione w Załączniku do regulaminu.
   
 10. Autorzy, odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 4/2009 z dnia 19.04.2009 r., Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.


Załącznik do Odznaki "Poznaj Zapory Wodne w Polsce"